reconstructie

Bereikbaarheid van de gemeente Oss
Bij de gemeente Oss staat de reconstructie van de N329 al jaren op de agenda. De N329 loopt vanaf de rijkswegen A50/A59 tot aan de Maas en vormt een belangrijke verbinding in het lokale hoofdwegennet. Het is één van de belangrijkste toegangswegen tot de stad. Verder is de N329 van groot belang voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen aan de oost- en westzijde van deze weg. Tot slot heeft de weg een belangrijke regionale functie als verbinding tussen de haven van Oss en het achterland. Studie heeft uitgewezen dat de problemen in de toekomst worden vergroot, waardoor de ombouw zeer noodzakelijk is. Allereerst is er de autonome ontwikkeling van het verkeer. De prognoses geven aan dat het verkeer op de N329 tot 2020 sterk zal toenemen.

Doelstelling
Het doel van de reconstructie van de N329 is het creëren van een duurzame, verkeersveilige oplossing voor de huidige en toekomstige bereikbaarheidsproblemen op de N329. De vormgeving van de weg zal moeten voorzien in een goede doorstroom en een veilige inrichting van de weg, waarbij rekening gehouden moet worden met de verschillende functies van de weg. Tevens zijn de milieudoelstellingen van belang zoals het inachtnemen van de gestelde grenswaarden voor de luchtkwaliteit en geluidhinder. Ook zullen natuurwaarden die mogelijk verloren gaan door de reconstructie gecompenseerd worden. Kortom, de provincie en gemeente grijpen de gelegenheid aan om de belangrijke drukke toegangsweg niet alleen verkeersveilig, maar ook milieuvriendelijk en vernieuwend te maken.

Reconstructie
Tot aan de Merwedestraat wordt de N329 omgebouwd naar een vierbaansweg. Onder het spoor komt een tunnelbak met vier rijstroken. Dat laatste was onvermijdelijk, omdat de doorstroming over de gehele weg gegarandeerd moet blijven. Een viaduct over het spoor aanleggen ligt, vanwege de technische en landschappelijke inpassing, niet voor de hand.
Opvallend zal ook de verbouwing van de kruising Julianasingel/Hartog Hartogsingel zijn. Die wordt ongelijkvloers met op- en afritten. Fietsers kunnen na de ombouw gebruik maken van fietstunnels op plaatsen waar dat logisch en noodzakelijk is om de N329 te kruisen. Gedacht wordt aan de Gasstraat Oost, de Berghemseweg en de Singel 40-45. Ter compensatie van de verbreding van de weg, komen er twee dassentunnels tussen knooppunt Paalgraven en de Julianasingel.
N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst N329 - De weg van de toekomst